obsah stránky

eRecept - informace


Tisková zpráva MZ ČR k eReceptu:

2018-01-02 eRecept - lékaři za listinné recepty nebudou sankcionováni


Jaký je rozdíl mezi eReceptem a “klasickým” receptem?

Rozdíl mezi eReceptem a „klasickým“ receptem je minimální. Elektronická preskripce, tedy eRecept, je zakotven v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) a dále pak ve vyhlášce č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle zákona jsou obě formy receptu rovnocenné, povinnosti a možnosti nakládání s oběma formami receptu jsou tedy stejné.

eRecept, na rozdíl od klasického receptu, obsahuje identifikátor a jeho vyjádření v čárovém kódu, a to v jednodimenzionální, případně i dvoudimenzionální formě. Identifikátor přiřazuje k receptu CÚER a prostřednictvím identifikátoru vyhledává lékárník (jeho SW) konkrétní eRecept s předepsanými léčivy a je tak umožněn jejich výdej.

Náležitosti průvodky eReceptu

Náležitosti průvodky eReceptu nejsou přesně definovány. Každý elektronický recept (jeho průvodka) musí být opatřen elektronickým identifikačním znakem (identifikátorem), který je lékařem předán pacientovi. Tento identifikační znak, na jehož základě bude předepsaný léčivý přípravek v lékárně vydán, musí předepisující lékař sdělit pacientovi. Forma předání identifikátoru není legislativou stanovena, lze tedy využít jakékoliv obecně dostupné technologie, které umožní lékárně tyto identifikační znaky číst a zpracovat.

Dle technické dokumentace zveřejněné na webových stránkách SÚKL musí být na předávané průvodce vždy identifikátor vyjádřený alfanumerickým zápisem a ve formě čárového kódu. Vzor průvodky, který bude používán ve webové a mobilní aplikaci dodávané SÚKL, je přiložen níže:

VZOR - eRecept (tisk na prázdný papír)

Nepotištěný papír pro tisk eReceptu

https://www.asker.cz/tiskopisy-lekarske/e-recept/

Pokud bude systém nefunkční, bude možné i přesto vystavit eRecept? Budou dále akceptovány papírové recepty?

Pokud nebude možné, aby se předepisující lékař připojil prostřednictvím svého SW k CÚER, nebude možné takto získat identifikátor eReceptu a nebude tedy možné vystavit eRecept touto cestou. Lékař bude mít od podzimu roku 2017 možnost využít i webovou nebo mobilní aplikaci na jakémkoli elektronickém zařízení, k vystavení eReceptu pak bude třeba kromě vlastních přístupových údajů a kvalifikovaného osobního certifikátu pouze připojení k internetu.

Pro případy, kdy nebude žádná z těchto možností pro lékaře dostupná, připravuje aktuálně Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlášku, která bude stanovovat specifické situace po 1. 1. 2018, kdy bude možné i nadále vystavit klasický papírový recept. Tato vyhláška je plně v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.


Text převzat z webu https://www.epreskripce.cz

Barevnost do záhlaví